DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 01.05.2023 10:48:14

SK LITAVAN BOHUTÍN

Nové stanovy klubu

 

S T A N O V Y

SK LITAVAN Bohutín, z.s.

____________________________________________________________

 

I.

Základní ustanovení

 

 

Spolek s názvem SK LITAVAN Bohutín, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.

 

Sídlem SK je Bohutín 176, 262 41 Bohutín.

 

SK bylo přiděleno IČ: 470 68 540

 

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

 

1. Základním účelem a hlavní činností SK je:

 

a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,

e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

 

2. SK může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

 

III.

Orgány SK

 

1. Orgány SK jsou:

 

a) valná hromada jako orgán nejvyšší,

b) výkonný výbor jako orgán výkonný,

c) předseda jako orgán statutární,

 

2. Valná hromada.

 

2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem SK. Valná hromada je složena ze všech členů SK starších 18ti let. Právnická osoba, která je členem SK, vysílá na valnou hromadu jednoho svého zástupce (dále i jen účastníci valné hromady).

 

2.2. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou v sídle SK.

 

2.3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být vyvěšena nejméně 14 dní před konáním zasedání valné hromady.

 

2.4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let nebo 2/3 sdružených oddílů. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

 

2.5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

 

2.6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

 

a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky SK; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,

c) volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,

d) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,

e) schválení výsledku hospodaření,

f) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem SK,

g) určení hlavních směrů činnosti SK,

h) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,

i) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,

j) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

 

2.7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

 

2.8. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

 

2.9. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

 

2.10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

 

2.11. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda SK nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

 

2.12. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle SK, a to v určených dnech a hodinách.

 

 

3. Výkonný výbor

 

3.1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti SK v období mezi zasedáními valné hromady.

 

3.2. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán SK. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté.

 

3.3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby.

 

3.4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda oddílu.

 

3.5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů SK.

 

3.6. Výkonný výbor zejména:

 

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

b) organizuje a řídí činnost SK,

c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy SK, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,

d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SK,

f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

 

4. Předseda

 

4.1. Předseda je statutárním orgánem SK. Předseda jedná jménem SK, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem SK v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit SK škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

 

4.2. Předseda podepisuje jménem SK tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu SK připojí svůj podpis.

 

4.3. Funkční období předsedy je čtyřleté.

 

 

IV.

Členství

 

A) Druhy členství

 

1. Členství v SK může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

 

2. Členství se rozlišuje na:

a) řádné

b) přidružené

c) čestné

 

3. Řádným členem SK se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností SK a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy SK.

 

4. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor.

 

5. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti SK a přispívat k naplnění jeho účelu.

 

6. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor.

 

7. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti SK, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.

 

8. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

 

B) Členská práva a povinnosti

 

1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

 

2. Členská práva, která přísluší všem členům:

 

a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti SK,

b) být informován o činnosti SK,

c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,

d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti SK,

e) účastnit se jednání orgánů SK, jedná-li se o činnost či chování daného člena,

f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,

g) ukončit kdykoli své členství.

 

3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

 

a) podílet se na řízení SK,

b) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,

c) volit a být volen do všech volených orgánů SK za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.

 

4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

 

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti SK,

b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SK a základní normy sportovního chování,

c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů SK,

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno SK.

 

5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

 

a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v SK, pokud o tom příslušný orgán SK podle stanov rozhodl,

b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

 

C) Zánik členství

 

1. Členství v SK zaniká:

 

a) vystoupením člena,

b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,

c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů SK, usnesení a rozhodnutí orgánů SK nebo jiných členských povinností,

d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

e) zánikem SK bez právního nástupce.

 

D) Zánik členství vyloučením:

 

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou SK poskytl.

 

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

 

 

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

 

V.

Oddíly

 

1. Oddíl je základním organizačním článkem SK, který nemá právní osobnost.

 

2. Oddíl je zřizován podle věku členů a jejich zařazení do příslušných věkových kategorií.

 

3. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada, která rovněž může stanovit bližší podmínky fungování oddílů v rámci SK.

 

VI.

Majetek a hospodaření

 

1. Zdrojem majetku SK jsou zejména:

 

a) členské příspěvky,

b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,

c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,

d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,

e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

f) dary

 

2. Majetek SK je ve vlastnictví SK jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

 

3. Bližší zásady hospodaření s majetkem SK může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

 

4. V případě zrušení SK bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu SK. (Poznámka: dle zákona mohou stanovy určit i zcela jiný způsob naložení s likvidačním zůstatkem; bude-li však chtít SK žádat o zápis statusu veřejné prospěšnosti, je takový způsob likvidace podmínkou.) Jestli-že SK obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje, naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

 • Používejte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový řádek.
 • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
 • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
 • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.
Listování umožňuje dynamicky zobrazovat a skrývat obsahy vybraných bloků:
 • Stiskněte tlačítko listování.
 • U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
 • Všechny bloky s vyplněným listováním budou na stránkách skryty kromě prvního v pořadí.
 • Tlačítko přidat odkazy vytvoří nový blok se zástupcem, který bude na stránkách nahrazen odkazy. Tyto odkazy budou shodné s vyplněnými nadpisy u listování a budou přepínat příslušné bloky.
 • Ze všech bloků, které mají vyplněné listování, bude zobrazen vždy pouze jeden. Bloky, které nemají vyplněné listování vůbec, budou zobrazeny vždy.
 • Pokud chcete skrývat i první blok listování, vytvořte na jeho místo nový prázdný blok a použijte pro jeho nadpis výraz: %empty%
 • Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, přidejte za text bloku výraz: %top% (např.: Dovolená%top%)